Všeobecné obchodné podmienky pre spotrebiteľov

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) určujú práva a povinnosti zmluvných strán (predávajúceho a spotrebiteľa) pred, počas a po uzatvorení kúpnej zmluvy.

čl. I. Vymedzenie niektorých pojmov

1.1          Predávajúcim je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, a teda Miroslav Kelij, Kollárova 3, Senec, 903 01, Slovenská Republika, IČO 46360638, Zapísaná v Okresný úrad Senec, Číslo živnostenského registra: 140-17082.

1.2          Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

1.3          Výrobkom je každý tovar, ktorý sa nachádza na webovej stránke (webovom sídle) predávajúceho – www.airforce.sk za účelom jeho ponuky a predaja prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, ak nie je medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnuté inak.

1.4          Kúpnou zmluvou je každá kúpna zmluva dohodnutá a uzavretá medzi predávajúcim a spotrebiteľom výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, a teda zmluva uzavretá na diaľku.

čl. II. Všeobecné ustanovenia

2.1          Tieto VOP sú platné a záväzné pre predaj všetkých výrobkov predávaných na webovej stránke www.airforce.sk.

2.2.        Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy uzatvorenej podľa zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov a sú vyhotovené v súlade so zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákonom č. 102/2014 Z. z.  o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.

2.3          Dozor nad dodržiavaním právnych predpisov v oblasti ochrany spotrebiteľa vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia (SOI):

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27

Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

tel. č.: 02/ 58272 172; 02/58272 104

fax č.: 02/ 58272 170.

čl. III. Objednávka

3.1          Spotrebiteľ objednáva tovar od predávajúceho prostredníctvom písomnej objednávky realizovanej z webovej stránky predávajúceho https://www.airforce.sk/, pokiaľ spotrebiteľ nepoužije iný prostriedok diaľkovej komunikácie.

3.2          Spotrebiteľ objednáva výrobky pravdivým a zrozumiteľným vyplnením objednávkového formulára predávajúceho; pokiaľ spotrebiteľ použije iný prostriedok diaľkovej komunikácie ako je webové sídlo predávajúceho, objednáva výrobky pravdivým a zrozumiteľným uvedením informácií spôsobom závislým od použitého prostriedku diaľkovej komunikácie (napr. email, telefón, fax). Každá objednávka musí obsahovať nevyhnutné informácie o spotrebiteľovi potrebné na realizáciu kúpnej zmluvy, a to meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu jeho pobytu, prípadne dodaciu adresu, emailovú adresu, prípadne aj telefónne číslo, označenie kupovaného výrobku, počet kusov kupovaného výrobku, spôsob úhrady kúpnej ceny a spôsob prevzatia výrobku.

3.3          Kúpna zmluva je uzatvorená potvrdením objednávky zo strany predávajúceho, v ktorej predávajúci môže spresniť spotrebiteľovi, kedy mu bude výrobok odoslaný alebo pripravený na vyzdvihnutie; toto sa uplatní v prípade, ak výrobok nie je dostupný skladom.

3.4.        Predávajúci sa zaväzuje dodať spotrebiteľovi len výrobok, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. Predávajúci garantuje originalitu značkového tovaru.

3.5          Objednávku možno meniť len na základe dohody medzi predávajúcim a spotrebiteľom.

čl. IV. Spôsob prepravy a dodacie podmienky

4.1          Predávajúci poskytuje spotrebiteľovi možnosť vybrať si spôsob prepravy pri vytváraní objednávky.

4.2          Výrobok, ktorý je na sklade bude spotrebiteľovi odoslaný spravidla nasledujúci pracovný deň, najneskôr však do dvoch pracovných dní odo dňa potvrdenia objednávky predávajúcim. V zásade platí, že všetky výrobky sú dostupné skladom. V opačnom prípade platí postup podľa bodu 4.3 v nadväznosti na bod 3.3 VOP.

4.3          Výrobok, ktorý nie je na sklade bude spotrebiteľovi odoslaný spravidla do 10 pracovných dní odo dňa potvrdenia objednávky predávajúcim.

4.4          Skutočnosť, či sa výrobok nachádza na sklade alebo nie, predávajúci oznámi spotrebiteľovi najneskôr pri potvrdení objednávky podľa bodu 3.3 VOP, pokiaľ  táto skutočnosť už nie je spotrebiteľovi známa skôr, napríklad z webovej stránky predávajúceho.

4.5          Predávajúci poskytuje balné a poistenie výrobku na vlastné náklady.

čl. V. Spôsob úhrady a platobné podmienky

5.1          Predávajúci poskytuje spotrebiteľovi možnosť vybrať si spôsob úhrady kúpnej ceny výrobku (prípadne aj ceny dodacích nákladov, ak bol zvolený spôsob prepravy poštou alebo kuriérom) platbou na dobierku alebo platbou na mieste pri osobnom odbere.

5.2          Platbu na dobierku uskutoční spotrebiteľ pri prevzatí zásielky doručenej poštou alebo kuriérom, o čom mu bude vydané potvrdenie o zaplatení.

5.3          Platba na mieste sa uskutoční pri osobnom odbere výrobku spotrebiteľom, o čom mu bude vydané potvrdenie o zaplatení. Pri tomto spôsobe úhrady spotrebiteľ platí len kúpnu cenu výrobku.

5.4          Celková cena výrobku bude spotrebiteľovi zreteľná a jasná v čase vypĺňania objednávkového formulára. Táto cena závisí od ceny objednaného výrobku a spôsobu prepravy.

čl. VI. Výhrada vlastníckeho práva

6.1          Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke právo k výrobku až úplným zaplatením celej kúpnej ceny.

čl. VII. Odstúpenie od zmluvy

7.1          Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia výrobku. Výrobok sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného výrobku, alebo ak sa
a) výrobky objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia výrobku, ktorý bol dodaný ako posledný,
b) dodáva výrobok pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
c) výrobok dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného výrobku.

7.2          Spotrebiteľ môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je dodanie výrobku, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

7.3          Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy u predávajúceho podľa bodu 7.1 VOP v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy tvorí prílohu týchto VOP a je jeho neoddeliteľnou súčasťou.

7.4          Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.

7.5          Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša spotrebiteľ.

7.6          Pri odstúpení od zmluvy podľa bodu 7.1 VOP je spotrebiteľ povinný doručiť výrobok v stave, aby ho bolo možné ďalej užívať, čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane všetkého príslušenstva a spolu s dokladom, ktorý preukazuje záväzkový vzťah medzi spotrebiteľom a predávajúcim (doklad o kúpe výrobku).

7.7          Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak z objektívnych dôvodov nie je možné poskytnúť spotrebiteľovi zmluvou dohodnuté plnenie – výrobok, napr. z dôvodu zmeny colných a devízových predpisov, ktoré neumožňujú doviezť výrobok na územie Slovenskej republiky a predmetný výrobok nemá predávajúci na sklade; z dôvodu vyššej moci (vis major).

7.8          Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.

7.9          Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa bodu 7.8 VOP rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

7.10       Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

7.11       Pri odstúpení od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je predaj výrobku, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa bodu 7.8 VOP pred tým, ako mu je výrobok doručený, ibaže predávajúci navrhne, že si výrobok vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

7.12       Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať výrobok späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie výrobku; to neplatí, ak predávajúci navrhne, že si výrobok vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

7.13       Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty výrobku, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s výrobkom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tohto výrobku.

čl. VIII Záručné lehoty a reklamačné podmienky

8.1          Na výrobky predávané predávajúcim je poskytnutá zákonná záručná doba v trvaní 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania výrobku spotrebiteľovi.

8.2          Spotrebiteľ môže reklamovať len výrobok, ktorý zakúpil a úplne zaplatil jeho kúpnu cenu u predávajúceho.

8.3          Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný spolu s reklamovaným výrobkom zaslať predávajúcemu na adresu Miroslav Kelij, Kollárova 3, Senec 90301 aj doklad o kúpe výrobku (potvrdenie o zaplatení) a záručný list, ak bol tento súčasťou výrobku. Súčasťou reklamácie musí byť aj popísanie vady, pre ktorú je výrobok daný na reklamáciu.

8.4          Predávajúci pri uplatnení reklamácie vydá spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci doručí potvrdenie o uplatnení reklamácie spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

8.5          Predávajúci vydá o vybavení reklamácie spotrebiteľovi písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

8.6          Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba poučí spotrebiteľa o jeho právach podľa § 622 a 623 Občianskeho zákonníka. Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv uplatňuje, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie, predávajúci reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci môže vybaviť reklamáciu jedným z týchto spôsobov: ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodneným zamietnutím.

8.7          Predávajúci nenesie zodpovednosť a nebude plniť podmienky stanovené pre záručné reklamácie pri vadách zapríčinených nekvalifikovanou obsluhou, neodborným zásahom do jednotlivých častí výrobku, ktoré zistí určená osoba, pokiaľ zistená vada vznikla z uvedených dôvodov. Zároveň spotrebiteľ uhradí predávajúcemu všetky náklady súvisiace s prípadným odstránením takejto vady, ktorá nebola kvalifikovaná ako záručná, ak s opravou výrobku a s jej cenou alebo spôsobom jej výpočtu vopred vyjadrí spotrebiteľ svoj súhlas.

8.8          Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti.

8.9          Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny veci.

čl. IX Ochrana osobných údajov

9.1          Všetky osobné údaje poskytnuté spotrebiteľom v rámci objednávky výrobku prostredníctvom internetového obchodu http://www.airforce.sk/ sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 122/2013 Z. z.).

9.2          K poskytovaniu osobných údajov spotrebiteľa dochádza pri vyplňovaní objednávkového formulára na webovej stránke predávajúceho alebo pri použití iného prostriedku diaľkovej komunikácie za účelom uzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom.

9.3          Predávajúci získava od spotrebiteľa len osobné údaje nevyhnutné na realizáciu predaja a dodanie výrobku spotrebiteľovi jedným zo spôsobov prepravy uvedených v bode 4.1 VOP. Jedná sa o osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko spotrebiteľa; adresa jeho pobytu, prípadne dodacia adresa, ak je odlišná od adresy jeho pobytu; emailová adresa; telefónne číslo a podpis spotrebiteľa.

9.4          Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva spotrebiteľ v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov v rozsahu vymedzenom v bode 9.3 VOP pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie so spotrebiteľom, ale aj po úspešnom vybavení objednávky pre účely plnenia zmluvy a vedenia príslušnej evidencie (napr. pri vybavovaní reklamácií, vedení účtovníctva a pod.), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Spotrebiteľ má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu a aktualizáciu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje spotrebiteľov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje spotrebiteľov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom pre účely riadneho doručenia tovaru.

9.5          Spotrebiteľ má podľa zákona č. 122/2013 Z. z. v súvislosti so spracovaním osobných údajov najmä nasledujúce práva:
a) vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,

b) vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
c) vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
d) vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) vyžadovať opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) vyžadovať likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
g) vyžadovať likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h) vyžadovať blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Spotrebiteľ má právo u predávajúceho na základe písomnej žiadosti namietať voči:

a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

9.6          Predávajúci, ako prevádzkovateľ, je povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov.

čl. X Záverečné ustanovenia

10.1       Tieto VOP a všetky kúpne zmluvy uzatvorené na ich základe sa spravujú platnými a účinnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

10.2       Tieto VOP možno meniť len písomnou formou.

10.3       Právne vzťahy medzi spotrebiteľom a predávajúcim výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

10.4       V prípade sporov vzniknutých z právnych vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom je oprávnený konať a rozhodovať vecne a miestne príslušný súd.

10.5       Tieto VOP sú platné a účinné od  1.9.2021

V Senci, dňa 15.2.2023

Príloha k VOP: http://jaspi.justice.gov.sk/jaspidd/vzory/014102Pr2.pdf